Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2017

SniacyZycie
6961 cfe6
Reposted fromifyouleave ifyouleave
SniacyZycie
6941 6e51
Reposted fromifyouleave ifyouleave

April 03 2017

7647 e621 500

Simon Goinard Phelipot - title unknown [918 × 1224]

Reposted fromgoodgodpottergame goodgodpottergame

March 23 2017

SniacyZycie
7570 26c0 500
Reposted fromNajada Najada viaeternaljourney eternaljourney
SniacyZycie
SniacyZycie
4700 16d6
SniacyZycie
5927 ee9f 500
Reposted fromcorvax corvax viaeternaljourney eternaljourney
SniacyZycie
SniacyZycie
5124 fbc4
Reposted frometernaljourney eternaljourney

March 22 2017

SniacyZycie
Jeśli tylko teraz nie kochamy, to wszyscy chcemy się zakochać. Już teraz, bo jutro nie istnieje. Jutro obiecuje wiele, ale występuje tylko w bajkach. Dlatego możemy sobie mówić, że mamy czas. Że mamy przed sobą piękną przyszłość. Że zakochamy się jeszcze nie raz, ale i tak w to nie wierzymy.
— Volantification
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl